НАШАТА ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ С ЕДИН ПОГЛЕД

ПОЛИТИКА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

 

„ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД гарантира в максимална степен защитата на личните данни на клиентите си, обработвани при онлайн пазаруване на нашия уебсайт: www.jkanstyle.com.

Настоящата Политика за защита на личните данни е изготвена и се основава на действащото българско и европейско законодателство в областта на защитата на личните данни.

Всички изменения и допълнения в Политиката за защита на личните данни ще бъдат прилагани само след публикуване на актуалното ѝ съдържание, достъпно чрез нашия уебсайт: www.jkanstyle.com.

Политиката за защита на личните данни е приложима за Вашите лични данни, ако сте физическо лице или представител на юридическо лице, което е клиент на „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД и/или има регистрация на www.jkanstyle.com. Същата ще Ви разясни каква лична информация обработваме при онлайн пазаруването на сайта ни – www.jkanstyle.com, за какви цели я използваме и какви са правата Ви като субект на личните данни.

Кой обработва и носи отговорност за личните Ви данни?

„ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД е търговското дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 205667149, което събира, обработва и съхранява Вашите лични данни при условията на тази Политика за защита на личните данни. „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД е администратор на лични данни по смисъла и Закона за защита на личните данни.

Можете да се свържете с нас на имейл адрес orders@jkanstyle.com.

 

  1. Какви данни, за какви цели и на какво правно основание обработваме?

1.1. В зависимост от конкретните цели и основания „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД обработва посочените по-долу данни самостоятелно или в комбинация помежду им:

А) Предоставени от Вас данни, необходими за идентификация и изпълнение на договорните задължения на „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД и клиента:

– Име, телефон и адрес на електронна поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

– Данни, събирани при плащане, направено към „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД по начина, посочен в Общите условия за ползване на сайта www.jkanstyle.com;

– Данни от профила Ви за достъп до www.jkanstyle.com – потребителско име, история на заявките / поръчките;

– Адрес за доставка, име, телефон и адрес на електронната поща, номер на банкова сметка, титуляр на сметка и банка.

Б) Данни, изготвени и генерирани от „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД в процеса на предоставяне на услугите/стоките:

– Номер на поръчката;

– Данни за предпочитаните от Вас стоки.

1.2. Цели и правни основания за обработване на личните данни:

А) Обработване на данните, което е необходимо за сключване или изпълнение на договора за покупка на стоки.

„ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

– Идентифициране на клиент при: сключване на нов или изменение на съществуващ договор за покупка, адресиране на оплакване/рекламация, електронна форма за контакт, телефонно обаждане;

– Обслужване и отговор на клиентски оплаквания, запитвания и рекламации.

– Техническо съдействие за създаване на акаунт/и и възстановяване на забравена парола за достъп до уебсайта ни.

Б) В изпълнение на свои законови задължения, „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД обработва данните Ви за следните цели:

– Предоставяне на информация за клиента и извършени от него покупки и/или ползвани от него услуги по запитване/искане/проверка от компетентен орган;

– Издаване на фактури;

– За осъществяване на данъчно-осигурителен контрол от компетентните органи.

В) „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД обработва съответните данни, предоставени с изрично съгласие на клиента за тяхното обработване за следните цели: за бизнес анализи с цел подобряване на услугите, предоставяни от дружеството, за маркетингови и рекламни цели и анализи, за предоставяне на информация относно маркетингови кампании, промоции и томболи, организирани от „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД, изпращане на рекламни електронни съобщения, съобщения с цел директен маркетинг, както и за всякакви други цели, разрешени от закона

 

  1. Категории трети лица, които получават достъп и обработват личните Ви данни:

„ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД има право да предостави Вашите лични данни на свои партньори (дружества, осъществяващи транспортна, куриерска, рекламна, информационна и друга подобна дейност) с цел изпълнението на задълженията на дружеството по сключен договор, както и с оглед изпълнение на задълженията му по доставяне на поръчани стоки.

„ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД има право да предостави Вашите лични данни на компетентни органи и институции в изпълнение на правно задължение, установено в нормативен акт.

 

  1. За какъв срок се съхраняват личните Ви данни?

– „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД съхранява събраните лични данни за срок, необходим за изпълнението на конкретната цел, за която същите се обработват, след което данните подлежат на унищожаване, освен ако нормативен акт изисква да бъдат съхранявани за по-дълъг срок.

– Личните данни, предоставени във връзка с направени онлайн поръчки, се съхраняват за срок от 5 години за целите на защита на правните интереси на „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД при евентуални бъдещи съдебни или административни спорове с клиенти, като счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок.

 

  1. Какви са Вашите права във връзка с обработването на личните данни от „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД?

С извършване на поръчка на сайта www.jkanstyle.com Вие доброволно предоставяте Вашите лични данни на „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД.

Като наш клиент по отношение на предоставените от Вас лични данни Вие имате следните права:

– да получите достъп до личните си данни и информация дали и за какви цели обработваме Ваши лични данни с писмено заявление.

– да изискате да се заличат, коригират или блокират личните Ви данни, освен в случаите, когато законово сме задължени да ги запазим.

– да възразите пред „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД по всяко време срещу обработването на личните Ви данни.

– да оттеглите своето съгласие за обработка на личните Ви данни, когато обработката им се основава на Вашето съгласие, а именно при обработването им за директен маркетинг;

– да изискате да прехвърлим личните Ви данни на друг администратор;

За целите използвайте имейл: orders@jkanstyle.com.

– да подадете оплакване през Комисията за защита на личните данни.

 

  1. Може ли да откажете предоставянето на лични данни на „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД и какви са последиците от това?

За да осъществите онлайн покупка на сайта ни, съответно, за да сключим договор с Вас и да Ви предоставим заявената стока в съответствие с законовите му  задължения ние се нуждаем от определени данни.

Непредоставянето на следните данни препятства възможността „ОРСО ФЕШЪН“ ЕООД да сключи договор за продажба на стоки с Вас:

– Име, телефон и адрес на електронна поща за връзка с Вас, или посочено от Вас лице за контакт;

– Адрес за доставка.

Navigation
Close

Твоята количка

Close

Списък с желания

Recently Viewed

Close

Great to see you here!

Вашите лични данни ще бъдат използвани за изпълнение на поръчката
Ви..

Already got an account?

Close

Close

Categories